Behandling af persondata

Her kan du læse, hvordan vi benytte dine persondata og dine rettigheder i forhold til dem.

Behandling af persondata

Om advokatvirksomheden og hjemmesiden

I relation til dine persondata, vil Advokat Mette Krog ApS (Advokatvirksomheden) være dataansvarlig:

Advokat Mette Krog ApS
Hovedgaden 56 F
4140 Borup
CVR-nr.: 41740485
Telefon: +4553709019

Denne hjemmeside (advokatmettekrog.dk) ejes og drives af Advokat Mette Krog ApS.

Oplysninger om behandlingen af dine persondata

Når du som klient (eller potentiel klient) henvender dig, vil du i et eller andet omfang afgive personlige oplysninger – enten om dig selv eller andre. Alle vil generelt blive oplyst om Advokatvirksomhedens nærmere behandling af deres data, men i det omfang, at det ikke er muligt som følge af tavshedspligt, advokatetiske regler og lignende henvises til denne side.

Oplysninger om behandlingen af dine persondata

Advokatvirksomhedens baggrund for at behandle dine personoplysninger er at levere kvalificeret advokatbistand til virksomhedens klienter. Retsgrundlaget for behandling af persondata er udover at forestå advokatbistanden at varetage virksomhedens klienters retlige interesser, herunder muligheden for at fastlægge eller forsvare retskrav mv.

Det sekundære formål med at behandle dine persondata, herunder IP-adresse under anvendelse af cookies er for at bruge oplysningerne til statistik, til optimering og forbedring af hjemmeside og evt. til markedsføringsøjemed. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: https://minecookies.org/cookiehandtering.

Kategorier af personoplysninger

Advokatvirksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med almindelig ydelse af advokatbistand og juridisk rådgivning til virksomhedernes klienter vil tredjeparters almindelige persondata, herunder navn, adresse, stilling samt kontraktmæssige og familiemæssige relationer til virksomhedens klienter, blive behandlet.

I visse sagstyper kan det være nødvendigt for at kunne rådgive Advokatvirksomhedens klienter, at vi behandler oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger og følsomme personoplysninger, såsom helbredsforhold og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Advokatvirksomheden videregiver eller overlader kun personoplysninger, når der foreligger et lovligt grundlag herfor. Overførsel af personoplysninger kan blandt andet ske til:

Andre parters advokater

Offentlige myndigheder

Samarbejdspartnerne på den specifikke sag

Klienters øvrige professionelle rådgivere

Vores databehandlere (ved drift af vores virksomhed).

Ophav til dine personoplysninger

Persondata til brug for virksomhedens ydelser af advokatbistand stammer først og fremmest fra virksomhedens klienter.

Derudover vil vi oftest modtage persondata fra andre involverede i sagen, herunder fra andre parter og parters advokater, og fra domstole, nævn, og andre offentlige myndigheder.

Visse data, som vi har behov for at få fra offentlige registre, vil stamme fra disse offentligt tilgængelige kilder, eksempelvis fra tingbogen og cvr-registeret.

Opbevaring af dine personoplysninger

Advokatvirksomheden opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i 10 år for at kunne opfylde virksomhedens forpligtelser, herunder iht. bogføringsloven og de advokatetiske regler om interessekonfliktcheck. Visse af oplysningerne slettes dog efter 5 år, jf. hvidvaskningsloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder indsigelse i forhold til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække et samtykke tilbage Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet et samtykke hertil, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Advokatvirksomheden. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra dette tidspunkt.

Klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til Advokatvirksomhedens behandling af dine data kan du henvende til Advokat Mette Krog ApS. Såfremt du herefter ønsker det, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, se: www.datatilsynet.dk.

Jeg er medlem af

Jeg er medlem af Danske Advokater, der er advokaternes brancheforening. Danske Advokater arbejder for at udvikle og styrke de enkelte advokater og branchen som helhed.

Som advokat er jeg medlem af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med alle advokater i Danmark og værner om advokaternes integritet og uafhængighed. De er din garant for ordentlig rådgivning. 

Jeg er medlem af Danske Ejendomsadvokater. Danske Ejendomsadvokater er specialistforeningen for advokater, der yder rådgivning, hvor omdrejningspunktet er fast ejendom. 

Jeg er medlem af EjendomDanmark. EjendomDanmark er en brancheorganisation for professionelle i ejendomsbranchen